Voita puhdas auto!

Fiksupesu on Turengin ensimmäinen läpiajettava autopesu fiksuille ihmisille ja yrityksille. Osallistu kilpailuun jättämällä yhteystietosi 15.10. mennessä. Arvomme yhteensä kymmenen pesukorttia, joilla pesetät autosi itseäsi, autoasi tai ympäristöä rasittamatta viimeistä huutoa olevalla pesulaitteistolla.

Fiksupesu avataan marraskuussa,
puhtaan auton uusi osoite on Potkuriportti 1.  Kyllä, tilaan fiksun uutiskirjeen. Emme lähetä turhia mainoksia, mutta lupaamme kertoa, kun meillä on fiksuja uutisia tai tarjouksia.

  Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

  1. Rekisterinpitäjä
  Yritys: Fiksupesu Oy
  osoite: Terminaalitie 26, 13430 Hämeenlinna
  Y-tunnus: 2875991-6

  2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
  Nimi: Kirsti Sirén
  sähköposti: kirsti@sirenyhtiot.fi

  3. Rekisterin nimi
  Fiksupesun asiakas- ja kontaktirekisteri

  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisteriä käytetään Fiksupesun markkinointiviestinnän kohdentamiseen postitse, sähköpostitse tai matkapuhelimeen markkinointiluvan mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakassuhde, suostumus tai toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
  Henkilötietojen käyttötarkoitus on Fiksupesun ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi ja tilastointi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Fiksupesun suoramarkkinointiin (ml. uutiskirjeen tilaus), markkinointikilpailujen järjestämiseen, profilointiin, etämyytiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tietoja voidaan käyttää myös Fiksupesun liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Fiksupesu käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä ja käytännön toteutuksessa Fiksupesun lukuun toimivia henkilötietolain 5 §:ssä tarkoitettuja alihankkijoita.

  5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri voi sisältää seuraavia asiakkaan antamia perustietoja kuten: Nimi, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite- ja muut yhteystiedot. Käsiteltäviä tietoja voivat olla myös esimerkiksi: Lupa ja -kieltotiedot, rekisteröidyn antamat kiinnostuksen kohteita tai asiointiuseutta Fiksupesussa koskevat tiedot tai muut yhteydenottamisen tai kohdentamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään, hänen suostumuksellaan tai asiakkuuteen, asialliseen yhteyteen ja niihin liittyvään eri kanavissa tapahtuvaan asiointiin ja muuhun vastaavaan toimintaan liittyvistä tapahtumista.

  7. Tietojen luovutus
  Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Fiksupesun valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin henkilötietolain sallimissa puitteissa sekä luovuttaa tietoja toimivaltaisille viranomaisille esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

  8. Asiakasrekisteriin kuuluvan asiakkaan oikeudet
  Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tiedot voi tarkastaa toimittamalla kirjallisen tarkastuspyynnön omakätisesti allekirjoitettuna rekisteriasioita hoitavalle taholle (kohta 2.). Tiedot toimitetaan kirjallisesti postitse tarkastuspyynnössä ilmoitettuun osoitteeseen. Tiedot voi tarkastaa maksutta yhden kerran kalenterivuodessa. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Jokaisella asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja muun muassa suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kieltoasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1 ilmoitettuun osoitteeseen.

  9. Rekisterin suojaus
  Manuaalinen aineisto: Liittymis- ja kilpailulomakkeet ja muut manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan käsittelyn jälkeen asianmukaisesti.
  Sähköinen rekisteri: Fiksupesun asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan määrätyillä Fiksupesu Oyj:n työntekijöillä ja yhteistyökumppaneiden edustajilla on oikeus käsitellä asiakasrekisterissä olevia tietoja. Henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

  Päivitetty 31.8.2018